Logomix
Gacki os. Robotnicze 34/6 28-400 Pińczów, Polska
+48 888 559 166 , , biuro@logomix.com.pl

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady współpracy z Logomix Przemysław Cierlik.
 2. Klient przed złożeniem zamówienia zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
 3. Warunki wskazane przez Zamawiającego w jego zamówieniach będą realizowane tylko i wyłącznie po pisemnej akceptacji przez Logomix.

II. ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej.
 2. Każde zamówienie musi zawierać: imię i nazwisko osoby zamawiającej, nazwę oraz dokładny adres firmy, numer faksu i telefonu, numer NIP oraz pieczęć firmową i czytelny podpis osoby zamawiającej.
 3. Osoba podpisująca zamówienie musi posiadać upoważnienie do reprezentowania firmy. Jeśli osoba ta nie posiada w/w upoważnienia, należy przesłać odrębne upoważnienie podpisane przez osobę posiadającą prawo reprezentować firmę.
 4. Firmy składające zamówienia po raz pierwszy w Logomix, zobowiązane są do przesłania aktualnych dokumentów: NIP, REGON, Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG.
 5. W przypadku gdy Zamawiający zalega z płatnościami, Logomix zastrzega sobie prawo do odmowy przyjmowania kolejnego zamówienia, do momentu uregulowania zaległych należności.
 6. Logomix zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, gdy nie ma możliwości jego realizacji, ze względu na brak asortymentu u dostawcy.
 7. Zakupiony towar przez Zamawiającego pozostaje własnością Logomix, do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.
 8. W przypadku rezygnacji z zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Logomix przy realizacji tego zamówienia.
 9. Nie ma możliwości rezygnacji z zakupionego towaru w przypadku gdy towar został oznakowany.
 10. Logomix zastrzega sobie prawo do częściowego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia częściami.
 11. W przypadku częściowego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia częściami, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za każdorazową zrealizowaną część zamówienia.
 12. Potwierdzone i odesłane zamówienie nie może być anulowane.

III. PŁATNOŚCI

 1. Zapłata za zakupiony towar następuje w sposób i terminie wskazanym na fakturze.
 2. Klienci składający zamówienie po raz pierwszy zobowiązani są do płatności „z góry” za pierwsze dwa zamówienia. Przy kolejnych zamówieniach obowiązuje termin wskazany na fakturze.
 3. Przed wykonaniem zlecenia Zamawiający zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w uzgodnionej wysokości zależnej od wartości zamówienia.
 4. W przypadku przekroczenia terminu płatności przez Zamawiającego, Logomix ma prawo do naliczenia odsetek oraz obciążenia Zamawiającego ewentualnymi kosztami upomnień.
 5. Logomix ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienia tylko i wyłącznie do wysokości jego wartości.
 6. Ceny produktów nie obejmują: kosztów zdobienia, kosztów przygotowania oraz kosztów opakowania i przesyłki.

IV. DOSTAWA

 1. Zakupiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich na koszt Zamawiającego.
 2. Logomix zastrzega sobie prawo do dostarczenia +/-5% zamówionej ilości towarów.
 3. Termin dostawy towarów określany jest przez Logomix.
 4. Przyjmując towar od firmy transportowej, Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia stanu opakowań. W przypadku, gdy opakowania są naruszone lub towar uległ uszkodzeniu, należy odnotować ten fakt na stosownym dokumencie lub liście przewozowym w obecności kuriera.

V. PAKOWANIE

 1. Zamówiona odzież pakowana jest w kartonach minimalnych i ich wielokrotnościach.
 2. Wartość kosztów opakowania określona zostanie w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

VI. TOWAR I ZDOBIENIE

 1. Wzory logo, emblematów czy treści haftów należy przesyłać e-mailem w plikach graficznych z opisem kolorów oraz wielkości wzoru.
 2. Na życzenie Zamawiającego istnieje możliwość wykonania odpłatnie próbnego zdobienia produktu.
 3. Logomix nie ponosi odpowiedzialności za niewielkie różnice w odcieniach pomiędzy kolorystyką towaru z katalogu a rzeczywistym kolorem towaru, jak również za możliwość wystąpienia minimalnych różnic w odcieniach kolorów logo.
 4. Wszelkie wzory programów haftujących pozostają własnością Logomix.

VII. REKLAMACJE

 1. Reklamacji podlega towar uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem.
 2. Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić czy dostarczony towar jest zgodny z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
 3. W przypadku niezgodności Zamawiający powinien niezwłocznie powiadomić w formie pisemnej Logomix. Powiadomienie takie powinno być wysłane w terminie 7 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru.
 4. W przypadku wystąpienia niezgodności zamówienia z pisemnym potwierdzeniem zamówienia, Logomix zobowiązuje się do uzupełniania braków lub wymiany wadliwego towaru.

VIII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie przez Logomix towarów do celów reklamowych na targach reklamowych oraz jako próbek możliwości technicznych co do jakości znakowania przez firmę Logomix.
 2. Zamawiający oświadcza że nabył i posiada prawa autorskie do znaków towarowych w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.
 3. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

IX. POZOSTAŁE WARUNKI

 1. Wszelkie zmiany do powyższych warunków wymagają pisemnej zgody obu stron pod rygorem nieważności.
 2. Wszelkie spory będą załatwiane na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby Logomix.
 3. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Składający zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią powyższych warunków współpracy.

(5/5), głosów: 2
Ocena strony